6. a 7. února 2017 proběhly ve spolupráci s Poradnou pro primární prevenci Ostrava programy formou interaktivních prožitkových technik pro žáky páté až devaté třídy. Lektorem byl Bc. Tomáš Velička.

 

Rizika elektronické komunikace (5.A, 5.B)

Charakteristika tématu: rozšířené dovednosti bezpečné práce na internetu, rizika sociálních sítí, Facebook, Instagram, Youtube.

Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k bezpečné práci na internetu a k předcházení kyberšikany.

Nebezpečí šikany (6. třída)

Charakteristika tématu: základní sociální dovednosti nutné pro fungování vztahů v třídním kolektivu. Nalezení svého místa ve skupině i mimo ni. Zvládání vrstevnického tlaku.

Cíl: zvýšení sociálních kompetencí u žáků a studentů důležitých k předcházení šikany.

Nebezpečí kyberšikany (7. třída)

Charakteristika tématu: základní dovednosti bezpečné práce na PC, rizika sociálních sítí.

Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k předcházení kyberšikany.

Bezpečné sexuální chování v dospívání (8. třída)

Charakteristika tématu: základní znalosti o lidské sexualitě a sexuálním chováním, etický rozměr lidské sexuality, právní řád ČR v sexuální problematice.

Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k bezpečnému a věkově přiměřenému sexuálnímu chování.

Drogy v dospívání (9. třída)

Charakteristika tématu: podrobné informace o legálních i nelegálních drogách, platný právní řád ČR v drogové problematice, postoje k užívání drog.

Cíl: změna postojů žáků a studentů k užívání drog, snížení prodrogového chování.